Główne założenia CitizenGo

CitizenGO to hiszpańska fundacja (numer rejestracji 1582), która ma swoje początki w doświadczeniu przyjaźni grupy ludzi chętnych, by służyć społeczeństwu poprzez zapewnienie poszanowania godności człowieka oraz płynących z tego praw w każdej dziedzinie.

Wychodząć z chrześcijańskiej perspektywy, chcemy dać wszystkim obywatelom i organizacjom narzędzia do udziału w naprawie i ulepszaniu naszego społeczeństwa.

Wierzymy, że człowiek jest istotą racjonalną (inteligentną), wolną (odpowiedzialną za swoje czyny), moralną (zdolną do rozróżnienia dobra od zła) oraz stworzoną na obraz Boga. Zatem człowiek jest nadrzędny względem reszty stworzenia poprzez wartość samą w sobie.

Doceniamy i żądamy szacunku dla godności ludzkiej oraz praw, jakie z tej godności wynikają:

 1. Prawa do życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci.
 2. Prawa do cielesnej integralności, bezpieczeństwa i zdrowia.
 3. Prawo jednostki ludzkiej do poszanowania godności i dobrego imienia.
 4. Prawo do myślenia, działania lub wstrzymywania się od pewnych aktywności w zgodzie z własnym sumieniem.
 5. Prawa do wolności edukacji.
 6. Prawa do wolności informacji.
 7. Prawa do gromadzenia się i tworzenia stowarzyszeń.
 8. Prawa do wolności religijnej oraz do czczenia Boga zarówno prywatnie jak i publicznie, indywidualnie lub zbiorowo, w zgodzie z własnym sumieniem.
 9. Prawa do małżeństwa, rozumianego jako związek pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz do wychowywania własnych dzieci.
 10. Prawa do pracy, inicjatyw ekonomicznych oraz do własności prywatnej.
 11. Prawa do aktywnego udziału w życiu publicznym oraz opieki prawnej państwa.

Każde z tych praw stwarza związane z nimi odpowiedzialności.

Człowiek jest z natury istotą społeczną i potrzebuje pomocy innych ludzi, aby zdobyć te naturalne cele, których nie jest w stanie zdobyć samemu. Rodzina, zrodzona z wzajemnego zaangażowania pomiędzy mężczyzną i kobietą, jest podstawową i naturalną jednostką społeczną. Autorytet (władza) jest moralną siłą do zarządzania sprawami publicznymi. Jego celem jest zagwarantowanie wolności i fundamentalnych praw, zapewnienie porządku publicznego oraz popieranie wspólnego dobra (np. niezbędne warunki, aby zaspokoić materialne i duchowe potrzeby mężczyzny i kobiety w celu stworzenia wspólnoty). Autorytet musi być poddany moralności i etyce podczas sprawowania władzy.

Wierzymy, że władze polityczne i podmioty ekonomiczne powinny popierać ekonomię która służy jednostce. Społeczeństwo i państwo jest zobowiązane do zlikwidowania przeszkód w celu zapewnienia, by każdy mógł adekwatnie zarobić na życie, co pozwoli mu na utrzymanie rodziny – rdzenia struktury społecznej – w godny sposób.

Rozumiemy, że fundacja ma zobowiązania względem społeczeństwa, w którym działa. Szacunek do wartości etycznych, zatrudnionych, społeczności i środowiska musi być częścią strategii biznesowej każdej instytucji. Poczucie odpowiedzialności i solidarności względem przyszłych pokoleń skłania nas do ochrony środowiska naturalnego lokalnie i globalnie oraz do powzięcia niezbędnych środków, by osiągnąć te cele.

Media masowe, niezbędne dla rozwoju społeczeństwa gwarantują publiczne prawo do informacji. Oczekujemy, że będą wolne, godne zaufania i pełne szacunku dla ludzkiej godności. Muszą one także być odpowiedzialne za modele życia i zachowanie, które oferują obywatelom.

Oto podstawowe wartości społecznego porządku: solidarność i gotowość do pomocy.

 • Solidarność sprawia, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za innych obywateli, ze szczególną uwagą wobec mniej uprzywilejowanych. Ten cel powinien być inspiracją dla różnych grup społecznych, lokalnych, narodowych i międzynarodowych wspólnot.
 • Gotowość do pomocy wymaga, by w różnych aspektach, które czynią z nas społeczeństwo (rodzina, miasto, szkoły, związki zawodowe, firmy, jednostki oświatowe, uniwersytety, związki i stowarzyszenia…) realizować swoje zadania w wolności i odpowiedzialności. Państwo i administracja nie powinny ingerować w pracę społeczeństwa. Wyjątkiem pozostaje niesienie pomocy lub rygorystyczna konieczność.

Jako że człowiek jest wolną i racjonalną istotą, która może o sobie decydować, zapatrujemy się na jego udział w życiu publicznym jako na fundamentalne prawo do wzbogacenia społeczeństwa. To prawo i obowiązek udziału wywodzi się bezpośrednio między innymi z tych podstawowych zasad: (i) Społeczeństwo jest ważniejsze od państwa; (ii) Politycy pracują w służbie społeczeństwu; (iii) Rządzący mają obowiązek z troską patrzyć na tych, nad którymi sprawują władzę.

Zaangażowanie w życie publiczne nie może być ograniczone do głosowania. Stowarzyszenia, media masowe, partie polityczne powinny stanowić dla obywateli kanał do udziału w życiu społeczeństwa. CitizenGo ma na celu sprzyjać obywatelom w ich działaniach. Wierzymy, że to najlepszy sposób by odbudować godność "res publica" oraz by umożliwić wiodącą rolę demokracji również pomiędzy kampaniami wyborczymi. Konieczne jest stworzenie nowych możliwości udziału w życiu publicznym obywatelom, co sprawi, że politycy i instytucje będą w pełni zobowiązane do służby społeczeństwu. Internet i technologia informacyjna są uprzywilejowanymi narzędziami do osiągnięcia tego celu.

Przedstawiamy te wartości całemu społeczeństwu jako propozycję a nie narzucone zadanie, ponieważ jesteśmy przekonani, że są to pozytywne i skuteczne środki do poprawy naszego wspólnego życia w obecnym systemie.

Still need help? Contact Us Contact Us