De beginselen van de stichting CitizenGO

CitizenGO is een Spaanse stichting, geregistreerd onder nummer 1582, die voortkomt uit de ervaring en de vriendschap van een groep mensen die gemotiveerd waren om de samenleving te dienen door de waardigheid van de menselijke persoon en de rechten die daarbij horen te beschermen en te propageren op elk gebied.

Werkend vanuit een christelijk perspectief, willen wij alle burgers en organisaties een middel aanreiken om te participeren in de verbetering van onze samenleving.

We geloven dat de mens een rationeel (intelligent) wezen is, vrij (en daardoor verantwoordelijk voor zijn eigen handelen), moreel (in staat om goed en kwaad te onderscheiden) en geschapen naar het beeld van God. Daarom is de mens superieur aan de rest van de schepping en van waarde in en omwille van zichzelf.

We erkennen en eisen respect voor de waardigheid van ieder mens en voor de rechten die hiervan zijn afgeleid:

 1. Een recht op het eigen leven en het bewaren van dit leven, vanaf het moment van conceptie tot aan de natuurlijke dood.
 2. Een recht op lichamelijke integriteit, veiligheid en gezondheid.
 3. Een recht van de individuele mens, inclusief eer en reputatie, om gerespecteerd te worden.
 4. Een recht om te denken, handelen of niet te handelen volgens de voorschriften van het eigen geweten.
 5. Een recht op vrijheid van onderwijs.
 6. Een recht op vrijheid van informatie.
 7. Een recht op het oprichten of lid worden van verenigingen.
 8. Een recht op religieuze vrijheid en om God te eren, zowel publiek als privé, individueel als collectief, in overeenstemming met het eigen geweten.
 9. Een recht op het huwelijk, begrepen als het verbond tussen één man en één vrouw, en de opvoeding en onderrichting van de eigen kinderen.
 10. Een recht om te werken, om economisch initiatief te ontplooien en om privé-eigendom te bezitten.
 11. Een recht op actieve deelname aan het publieke leven en op juridische bescherming vanwege de overheid.

Elk van deze rechten genereert daarmee verbonden verantwoordelijkheden.

De mens is een sociaal wezen en heeft andere mensen nodig om deze natuurlijke doelen te verwezenlijken, die hij niet alleen bereiken kan. Het gezin, voortkomend uit de wederzijdse toewijding van een man en een vrouw, is de basale en natuurlijke eenheid van de samenleving. Gezag is de morele kracht om publieke zaken te bestieren. Het doel ervan is om de vrijheid en de fundamentele rechten te waarborgen, de openbare orde te bewaren en het algemeen goede of het algemeen belang (bonum commune, dat wil zeggen de noodzakelijke voorwaarden om te kunnen voorzien in de materiële en spirituele noden van de mannen en vrouwen waaruit een gemeenschap bestaat). Het gezag moet ondergeschikt zijn aan de ethiek in de uitoefening van haar macht.

We geloven dat politieke gezagsdragers en economische actoren een economie moeten voorstaan die ten dienste staat van het individu. Samenleving en overheid moeten alle obstakels verwijderen die zouden kunnen verhinderen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen kan verwerven, dat hen in staat stelt om hun gezin te onderhouden – de kern van het sociale bestel – en wel op een waardige manier.

We begrijpen dat een bedrijf een verantwoordelijkheid heeft tegenover de samenleving waarin het zijn activiteiten ontplooit. Een respect voor ethische normen, de medewerkers, de gemeenschap en de omgeving moeten onderdeel uitmaken van de zakelijke strategie van ieder bedrijf. Een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover en solidariteit met toekomstige generaties dringt ons ertoe, onze natuurlijke omgeving lokaal, regionaal en wereldwijd te beschermen, en om de maatregelen te nemen die nodig zijn om dat doel te bereiken.


Dit zijn de basale principes van de sociale orde: solidariteit en subsidiariteit.

 • Solidariteit maakt dat wij allen verantwoordelijkheid dragen voor onze medeburgers, met name die welke het minst bedeeld zijn. Dit principe zou de inspiratie moeten zijn als het gaat om de relatie tussen verschillende sociale groepen en de lokale, nationale en internationale gemeenschappen.
 • Subsidiariteit vereist dat de verschillende lagen van de samenleving (gezin, dorp of stad, scholen en beroepsverenigingen, bedrijven, onderwijsgemeenschappen, universiteiten, bonden, verenigingen, enzovoort) hun initiatieven in vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen ontplooien. Overheid en bureaucratie moeten zich niet mengen in het werk van de samenleving, tenzij om het te ondersteunen en dan slechts wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Omdat de mens een rationeel en vrij wezen is, dat zelfstandig beslissingen kan nemen, zien wij zijn participatie in het publieke leven als een fundamenteel recht ten behoeve van de opbouw van de samenleving. Het recht en de plicht om te participeren komen, onder andere, voort uit de volgende principes: (i) de samenleving gaat vooraf aan de overheid; (ii) politiek is in essentie een roeping om te dienen; en (iii) wie regeren, hebben de plicht om rekening te houden met diegenen over wie zij regeren.

Participatie vanuit de samenleving kan niet worden gereduceerd tot enkel af en toe een stem uitbrengen. Verenigingen, de massamedia en politieke partijen moeten een kanaal vormen voor burgerparticipatie in het openbare leven. CitizenGO heeft het op zich genomen verantwoordelijkheid te dragen voor het stimuleren van burgerparticipatie. We geloven dat dit de beste manier is om de waardigheid van de "res publica" te herwinnen en om onze democratie er een van daadwerkelijke participatie te laten zijn, ook tussen de verkiezingen door. Het is noodzakelijk om nieuwe wegen te openen die burgers kunnen volgen om te participeren, zodat politici en instituties daadwerkelijk geneigd zullen zijn om zich ten dienste te stellen van de samenleving. Internet en informatietechnologie zijn uitstekende middelen die ons kunnen helpen om dit doel te bereiken.

We bieden deze principes de gehele samenleving aan als een voorstel, zonder iets te willen opdringen, omdat we geloven dat zij positieve en effectieve middelen vormen om ons samenleven te verbeteren binnen de kaders van het huidige systeem.

Still need help? Contact Us Contact Us