Naše hodnoty

CitizenGO je španielska nadácia, zapísaná v registri nadácií pod č. 1582. Vznikla zo skúseností a priateľstva ľudí, ktorí sa snažia slúžiť spoločnosti tým, že sa snažia presadiť rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby a ľudských práv vo všetkých oblastiach.

Vychádzame z kresťanského chápania človeka a spoločenského poriadku a chceme ponúknuť všetkým občanom nástroj, ktorý im pomôže zúčastňovať sa na procese pretvárania spoločnosti k lepšiemu.

Sme presvedčení, že človek je bytosť racionálna (inteligentná), slobodná (zodpovedná za svoje činy), morálna (schopná rozlíšiť dobro od zla), a stvorená na Boží obraz. Človek má väčšiu hodnotu ako ostatné stvorenie – má hodnotu sám o sebe.

Uznávame a zároveň požadujeme uznanie ľudskej dôstojnosti a práv, ktoré z nej vyplývajú:

 1. Právo na život a jeho ochranu od okamihu počatia až po jeho prirodzený koniec.
 2. Právo na telesnú integritu, bezpečnosť a ochranu zdravia.
 3. Právo na rešpektovanie dobrého mena a cti každej osoby.
 4. Právo myslieť, konať - alebo nekonať - v súlade so svedomím.
 5. Právo na slobodu vzdelávania.
 6. Právo na prístup k informáciám.
 7. Právo združovať sa a vstupovať do združení.
 8. Právo na náboženskú slobodu a uctievanie Boha súkromne i verejne, jednotlivo aj spoločne, v súlade so svedomím.
 9. Právo na manželstvo chápané ako zväzok medzi mužom a ženou a na výchovu svojich detí.
 10. Práva na prácu, podnikanie a súkromné vlastníctvo.
 11. Právo na aktívnu účasť na verejnom živote a právnu ochranu štátu.

Každé z týchto práv prináša so sebou zodpovedajúce povinnosti.

Človek je od prírody tvor spoločenský. K svojmu rozvoju a dosiahnutiu svojich cieľov potrebuje iných ľudí, nedokáže ich uskutočniť sám. Rodina, vytvorená zo vzájomného zväzku muža a ženy, je prirodzená a základná bunka spoločnosti.

Vládna moc má morálnu autoritu pre správu vecí verejných. Jej cieľom je zaručiť slobodu a základné práva, ochranu verejného poriadku a podporovať spoločné dobro, t.j. podmienky, ktoré slúžia na materiálny a duchovný rozvoj mužov a žien, ktorí tvoria spoločnosť.Výkon vládnej moci musí byť v súlade s etickými princípmi. Sme presvedčení, že politické orgány a hospodárske subjekty by mali podporovať ekonomiku, ktorá slúži človeku. Kľúčom k udržateľnosti spoločnosti je povinnosť štátu zabezpečiť, aby mal každý človek možnosť primeraného zárobku a mohol tak dôstojným spôsobom zabezpečiť svoju rodinu.

Sme presvedčení, že podnikateľské subjekty majú zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej podnikajú. Súčasťou obchodnej stratégie každej firmy by mal byť aj rešpekt voči etickým hodnotám, zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu. Zmysel pre zodpovednosť a solidaritu pre budúce generácie nás pobáda k ochrane nášho životného prostredia a k prijatiu nevyhnutných záväzkov na dosiahnutie tohto cieľa, a to na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni.

Médiá sú dôležité pre sociálny rozvoj a zaručujú právo na prístup k informáciám. Je preto nevyhnutné, aby boli slobodné, pravdivé a rešpektovali ľudskú dôstojnosť. Mali by byť aj zodpovedné, pretože ponúkajú modely života a správania pre všetkých občanov.

Základnými princípmi spoločenského poriadku sú: solidarita a subsidiarita.

 • Solidarita je vzájomná súdržnosť a zodpovednosť medzi spoluobčanmi s osobitným dôrazom na pomoc tým, ktorí sú znevýhodnení. Táto zásada by mala byť inšpiráciou pre vzťahy medzi rôznymi sociálnymi skupinami a spoločenstvami na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Subsidiarita požaduje, aby rôzne vrstvy spoločnosti (rodina, obec, škola, profesijné združenia, podniky, vzdelávacie inštitúcie, univerzity, odbory, združenia, atď.) vyvíjali svoju činnosť slobodne a zodpovedne. Štát a jeho správa musí rešpektovať právomoci jednotlivých vrstiev spoločnosti a môže zasahovať len ak tým nenabúra autonómiu týchto zložiek a ak je to skutočne nevyhnutné.

Človek je racionálna a slobodná bytosť, ktorá je schopná rozhodovať sa sama za seba, preto jeho účasť na verejnom živote je základným právom pri rozvoji spoločnosti. Toto právo a povinnosť participácie vychádza, okrem iného, z nasledujúcich princípov: (i) Spoločnosť má prednosť pred štátom; (ii) Politika je v podstate povolaním k službe; a (iii) Vládcovia sú povinní venovať pozornosť tým, krorým vládnu. Spoluúčasť verejnosti na správe vecí verejných nesmie byť obmedzená len na účasť vo voľbách, ako sa to často stáva. Združenia, médiá a politické strany musia byť nástrojmi pre účasť občanov vo verejnom živote. Združenie CitizenGO na seba vzalo zodpovednosť za podporu účasti občanov vo verejnom živote. Veríme, že to je najlepšia cesta k obnoveniu dôstojnosti "res publica" ktorá umožňuje našej demokracii stať sa demokraciou občanov v období medzi voľbami.

V snahe, aby politici a inštitúcie naozaj pracovali pre dobro spoločnosti, je potrebné vytvárať stále nové metódy participácie. Internet a informačné technológie sú vhodnými nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa.

Tieto hodnoty ponúkame celej spoločnosti ako návrh (nie ako nejaký príkaz) pretože veríme, že sú efektívnymi prostriedkami na zlepšenie spolužitia v súčasnom svete.

Still need help? Contact Us Contact Us