Podmienky používania

CITIZENGO.ORG poskytuje internetové služby pod značkou CitizenGO za podmienok stanovených v týchto Podmienkach:

1.- V súlade s povinnosťou podávať informácie podľa článku 10 zákona 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu uvádzame nasledovné:

CitizenGO.org vlastní a spravuje nadácia CitizenGO so sídlom na Conde de Peñalver 52, 3-D 28006 Madrid, Španielsko, s identifikačným číslom G-86736998, ktorá je zapísaná v španielskom Registri nadácií pod číslom 1582.

Služby ponúkané portálom CitizenGO.org sú ich užívateľom k dispozícii bezplatne. Ak si to budú okolnosti vyžadovať, je možné v súlade s bodom 9.) týchto Podmienok dojednať zmenu. Niektoré z ponúkaných služieb vyžadujú registráciu užívateľa a sú prístupné iba registrovaným užívateľom CitizenGO.org.

2.- Používaním portálu CitizenGO.org užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami.

3.- Užívateľ sa zaväzuje, že bude používať služby tohto portálu len v súlade s týmito Podmienkami a nepoužije ich pre aktivity, ktoré sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi a verejným poriadkom. Užívateľ sa navyše zaväzuje, že nebude používať tieto služby za účelom reklamy alebo komerčných aktivít, nebude posielať správy pod falošnou identitou, ani inak maskovať pôvod správy.

4.- CitizenGO.org pôsobí výlučne len ako poskytovateľ služby komunikácie medzi partnermi. Nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah distribuovaný partnerom, ktorý by bol v rozpore s týmito Podmienkami. Za správnosť obsahu a súlad so zákonnom zodpovedá výhradne užívateľ. Predovšetkým je zakázané používať službu na zasielanie materiálov, ktoré kritizujú poskytovateľa služby.

5.- Užívateľ sa zaväzuje rešpektovať obmedzenia, ktoré vyžaduje používanie služby CitizenGO.org.

6.- CitizenGO.org nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré sa vyskytnú v oblasti komunikácie, vrátane vymazania, neúplného prenosu alebo oneskorenia v prenose a nemôže zaručiť nepretržitú prevádzku siete. CitizenGO tiež nie je zodpovedné, ak tretia strana prelomí jeho bezpečnostné opatrenia a v dôsledku toho získa prístup ku správam, alebo ich využije na šírenie počítačových vírusov.

CitizenGO spracováva vaše osobné údaje s absolútnou diskrétnosťou. Z tohto dôvodu spoločnosť CitizenGO použila primerané technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti Vašich osobných údajov a zabránenie ich zničeniu, strate, nezákonnému prístupu alebo nezákonnej zmene. Tieto opatrenia boli prijaté po zohľadnení kritérií, ako sú dosah, kontext a účel spracovania údajov, technické podmienky a existujúce riziká.

CitizenGO nezodpovedá za zákonnosť, spoľahlivosť a užitočnosť obsahu, ani jeho pravdivosť alebo presnosť.

Odkazy, ktoré stránka ponúka užívateľom, sú určené len na uľahčenie vyhľadávania informácií dostupných na internete. CitizenGO neponúka ani uvádza na trh výrobky a služby dostupné na odkazovaných stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto tovary alebo služby.

CitizenGO.org nemôže kontrolovať používanie portálu zo strany používateľov ani nemôže zaručiť, že ho budú používať v súlade s týmito Podmienkami.

7.- CitizenGO.org môže prerušiť službu alebo okamžite ukončiť vzťah s používateľom ak zistí, že používa jeho internetovú stránku alebo služby v rozpore s týmito Podmienkami.

8.- CitizenGO.org si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek svojej služby. CitizenGO.org takúto skutočnosť oznámi 15 dní vopred na svojej webovej stránke. Tiež má právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť prezentáciu stránok alebo služby a Podmienky použitia týchto stránok.

9.- CitizenGO.org môže kedykoľvek upraviť tieto Podmienky alebo zaviesť nové, vrátane ukončenia bezplatného používanie jeho služieb. Tieto zmeny sa prejavia až po ich vstupe do platnosti, nikdy nie spätne.

10.- Používateľ súhlasí s tým, že osobné údaje, ktoré poskytuje CitizenGO, alebo ktoré poskytne v budúcnosti, budú zapracované do registra na spracovávanie údajov, ktorého držiteľom je CitizenGO, ktoré je zároveň zodpovedné za spracovanie týchto osobných údajov.

Vlastník údajov môže ako zainteresovaná strana získať viac informácií o svojich právach, ako aj o spracovávaní údajov vykonávaných spoločnosťou CitizenGO, o dôvodoch a zákadoch pre legitímnosť spracovania a o adresátoch údajov v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Vlastník údajov akceptuje inštaláciu súborov cookie do svojho prehliadača. Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete skontrolovať Pravidlá cookies CitizenGO.

11.- Obsah webu www.citizengo.org je povolené kopírovať, upravovať alebo posielať ďalej, okrem prípadu, že je explicitne uvedená licencia Creative Commons.

12.- Zmluvné strany súhlasia, že sa tieto Podmienky riadia španielskymi zákonmi, nie zákonmi podľa krajiny pôvodu. Príslušným súdom na riešenie sporov je súd v Madride.

Tento text je slovenský preklad španielskeho originálu. Slovenská verzia týchto Podmienok sa používa výlučne na informačné účely. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí má prednosť španielske znenie týchto Podmienok.

Still need help? Contact Us Contact Us